ANBI

De Evangelische Gemeente is lid-gemeente van de VPE.

De VPE heeft sinds 2007 een ANBI-groepsbeschikking voor haar lidgemeenten ontvangen. Deze beschikking houdt in dat de giften die de Evangelische Gemeente Oosterwolde ontvangt, fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Om aan de wettelijke voorwaarden die daaraan zijn verbonden te voldoen, moeten een aantal zaken op de website worden gepubliceerd.

Hieronder vindt u de benodigde informatie:

 • De naam organisatie c.q. kerkgenootschap;
  Evangelische Gemeente Oosterwolde
 • Het RSIN- nummer zoals ingeschreven in het Handelsregister;
  De Evangelische Gemeente heeft geen medewerkers in dienst en is daarom niet in het bezit van een RSIN-nummer
 • Contactgegevens
  H. Euving
  Mastenbroek 30
  8431 PA Oosterwolde
  info@eg-oosterwolde.nl
 • doel, missie en de bestaansreden
  Voor een beschrijving van het doel, missie en bestaansreden wordt u verwezen naar de Visie van de Evangelische Gemeente Oosterwolde
 • Actueel beleidsplan (op hoofdlijnen);
  Beleidsplan EGO
 • Het beloningsbeleid voor alle werknemers (incl. bestuurders)
  Aangezien er geen mensen in loondienst zijn is hierop (nog) geen beleid gemaakt
 • Bestuurssamenstelling (f uncties en bevoegdheden)
  • Voorzitter: J. Jongsma
  • Secretaris: H. Euving
  • Penningmeester: Vacature
 • (jaar)verslag van de uitgeoefende activiteiten:
  jaarverslag 2014 Evangelische Gemeente Oosterwolde
  (na de jaarvergadering in februari wordt het jaarverslag vernieuwd)
 • (Verkorte) winst- en verliesrekening met toelichting
  ANBI format Baten en lasten VPE lid 101034 (na de jaarvergadering in februari wordt de verkorte winst- en verliesrekening over het jaar 2015 gepubliceerd)