Visie

De Evangelische Gemeente Oosterwolde is een plaats waar mensen thuiskomen, vernieuwd worden en vanwaar mensen uitgaan om te getuigen van het Evangelie van de Heer Jezus Christus.

De Evangelische Gemeente Oosterwolde is een plaats waar mensen thuiskomen, vernieuwd worden en vanwaar mensen uitgaan om te getuigen van het Evangelie van de Heer Jezus Christus.

Thuiskomen:

We willen aan mensen een veilige plek bieden en een veilige haven zijn. De gemeente moet voor een ieder die haar bezoekt een plek zijn, waar mensen God kunnen ontmoeten en hun relatie met Hem en met medechristenen kunnen onderhouden en ontwikkelen.

Vernieuwd worden:

Als gemeente willen we een plaats zijn waar mensen tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, en dus opnieuw geboren worden. We willen een plaats zijn, waar mensen door de kracht van God herstellen en groeien in het geloof. Bezoekers en leden moeten daartoe onderwijs kunnen ontvangen, kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen als christen.

Uitgaan:

In overeenstemming met Jezus’ opdracht om de wereld in te trekken, willen we als gemeente het goede nieuws van redding door het geloof in de Heer Jezus brengen aan iedere inwoner van Oosterwolde en omgeving die het wil horen.

Waarvoor staat de Evangelische Gemeente?

De Evangelische Gemeente Oosterwolde ziet zich als deel van het Lichaam van  Christus. De Bijbel vergelijkt de gemeente met het menselijk lichaam. De gemeenteleden zijn de lichaamsdelen en  Jezus Christus het Hoofd dat zijn lichaamsdelen aanstuurt. Het uitgangspunt is dat de leden liefde voor elkaar  tonen door elkaar te onderwijzen, te bemoedigen, te  corrigeren en door verantwoordelijkheid voor elkaar te dragen.

Wat belijdt de Evangelische Gemeente Oosterwolde?

De Evangelische Gemeente Oosterwolde gelooft op grond van de bijbel dat Jezus Christus de Zoon is van God en dat Hij als mens  onder de mensen geleefd heeft, met het doel de mensheid  te bevrijden van  een slavenjuk en een schuldenlast. De mens is met het eten  van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad  onder de  heerschappij van Gods tegenstander, de duivel, gekomen.

Jezus heeft de straf die de mensheid toekomt op zich  genomen door  zich te laten kruisigen. Daarmee heeft Hij voor altijd de  weg naar God  open gemaakt! De dood heeft Hem  niet kunnen vasthouden, want zoals in de  naam van God  was uitgesproken door anderen en door Jezus  zelf, is Hij op de derde dag opgestaan uit de dood! Na Zijn opstanding  heeft Hij  zich diverse keren aan de mensen getoond. Daarna is Hij zonder te sterven opgenomen in de hemel. In de hemel zit de Heer Jezus  Christus  aan de rechterhand van God de Vader. Wij geloven ook dat Jezus  naar de  aarde terug zal keren, om de wereld te regeren.

Hij heeft vanaf zijn troon God de Heilige Geest  gezonden om te wonen  in een ieder die dit Evangelie aangenomen  heeft. De Heilige Geest zal iedere christen tot de wederkomst van de  Heer Jezus bekleden met kracht om uitvoering te geven aan de grote  opdracht die de Heer  Jezus gegeven heeft aan zijn volgelingen in Matteus  28, vers 18-21:

Jezus  kwam op hen toe en zei: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op  de  aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door  hen  te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en  hun  te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie  opgedragen  heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de  voltooiing van deze wereld.”
(Matt 28:18-21)